نقش الگوها در تربيت دينی

نقش الگوها در تربيت دينی

در کودکان روحية همانند‌سازي وجود دارد. بر اساس روحية تقليد، کودکان در دوره‌اي از بزرگترها اقتباس مي‌کنند و اعمال و رفتار آنان را تقليد و انجام مي‌دهند. در بيشتر خانه‌ها وقتي کودکان نماز خواندن بزرگترها را مشاهده مي‌کنند، اداي آنان را درمي‌آورند و به خواندن نماز مي‌پردازند. ادامه مطلب