ایول شاگرد بهُلول عاقل

ایول شاگرد بهُلول عاقل

🔷🔹 شرح تجربه

✍ هر وقت در گروه ما، یڪ نفر حدیث و روایت قشنگی تعریف می ڪند، اعضای گروه دسته جمعی او را تشویق می ڪنند و می گویند:”ایول شاگرد امام صادق(ع) “(دو بار)، و وقتی یڪی از بچـه ها ، نڪتہ تأمل بر انگیز، حڪایتی زیبا و یا شعری حڪیمانه می گوید سایر اعضاء  او رو تشویق می ڪنند و می گویند:…

ادامه مطلب

از تو می خواهم خدا

از تو می خواهم خدا

🔶🔸 شرح تجربه

✍ این روش برای برقراری انس و الفت ڪودڪان و نوجوانان با “دعا و نیایش”، بسیار اثر گذار و مفید است. در این روش، مربی از اعضای گروه می خواهد نیایش های نا تمامی را ڪه هر ڪدام موضوع شروع یڪ جلسه حلقه تربیتی است ڪامل ڪنند و در ابتدای جلسات آینده برای جمع بخوانند، بعنوان مثال، مربی از متربیان می خواهد نیایش های ناتمام زیر را حداڪثر تا پنج خط تڪمیل ڪرده و در گروه مطرح نمایند ادامه مطلب

مناظره “الف” با “یاء”

مناظره “الف” با “یاء”

 🔶🔸شرح تجربه

✍چندین مربی مسجدی می گفتند ڪه در دوره دبیرستان، پیش دانشگاهی و دانشجویی و یا قبل از ورود به دانشگاه ،جلسات مناظره ای تشڪیل می دهیم ڪه در آن افراد یا گروه ها،در نقش مخالفان و موافقان بسیاری از آرمانها و ارزش های موجود و یا هنجارها و روش های فرهنگی،تربیتی واخلاقی حاضر در جامعه ظاهر می شوند و با شور وحرارت خاصی، با یڪدیگر مناظره می ڪنند. ادامه مطلب