برنامه ریزی

برنامه ریزی

برای برنامه ریزی و اجرای دوره تابستانه یک کارگروه تشکیل دهید. (این قسمت ها را با فرمانده پایگاه بخوانید و مرور کنید تا دوره تابستانه جذابی داشته باشید) ساعت ها قبل از شروع آن بنشینید برنامه ریزی کنید و اهداف و سیاست ها را تبیین کنید. ادامه مطلب

اعمال سرگروهی

اعمال سرگروهی

در بخش اول خشاب سرگروه به یکی از چراهای ذهن تو پاسخ دادیم، یکی از همراهان تو را معرفی کردیم و به تو شناساندیم و آن را به ویژگی هایت اضافه کردی. در این بخش از نشریه که به عنوان اعمال سرگروهی به دست تو می رسد قصد داریم وظایفت را گوشزد کنیم. وظایفی که کم و بیش با آنها آشنایی و قصد ما شرح وظایف و فهماندن مطلب است. پس فشنگ اول را جایگذاری کن که این جنگ با کسی شوخی  ندارد. ادامه مطلب