نماز

نماز

مهمترين اعمال ديني و رکن واساس و ستون دين است ،و در روايات است که در روز  قيامت اول به بررسي نماز انسان ميپردازند،اگر مورد قبول واقع شد ساير عبادات هم (در صورت واجب الشرايط قبول بودن )پذيرفته ميشود،و اگر نماز انسان در بارگاه خداوند مقبول واقع نشود،ساير عبادات هم رد ميشود.نماز بهترين اعمال نزد خداوند ،و آخرين وصيت تمامي پيامبران بوده است.

ادامه مطلب