روش های تربیتی در قرآن (بعضی از الگوهای تربیتی در قرآن کریم)

روش های تربیتی در قرآن (بعضی از الگوهای تربیتی در قرآن کریم)

به رغم وجود عوامل محدودکننده انسان مانند وراثت، طبیعت و جامعه انسان می تواند به اراده خود مسیر خویش را برگزیند و از حصار عوامل محدودکننده در اطراف خود بیرون آید؛ حتی این توانایی را پیدا می کند که سرنوشت جدیدی را برای جامعه و تاریخ خود رقم زند. ادامه مطلب

ایول شاگرد بهُلول عاقل

ایول شاگرد بهُلول عاقل

🔷🔹 شرح تجربه

✍ هر وقت در گروه ما، یڪ نفر حدیث و روایت قشنگی تعریف می ڪند، اعضای گروه دسته جمعی او را تشویق می ڪنند و می گویند:”ایول شاگرد امام صادق(ع) “(دو بار)، و وقتی یڪی از بچـه ها ، نڪتہ تأمل بر انگیز، حڪایتی زیبا و یا شعری حڪیمانه می گوید سایر اعضاء  او رو تشویق می ڪنند و می گویند:…

ادامه مطلب

از تو می خواهم خدا

از تو می خواهم خدا

🔶🔸 شرح تجربه

✍ این روش برای برقراری انس و الفت ڪودڪان و نوجوانان با “دعا و نیایش”، بسیار اثر گذار و مفید است. در این روش، مربی از اعضای گروه می خواهد نیایش های نا تمامی را ڪه هر ڪدام موضوع شروع یڪ جلسه حلقه تربیتی است ڪامل ڪنند و در ابتدای جلسات آینده برای جمع بخوانند، بعنوان مثال، مربی از متربیان می خواهد نیایش های ناتمام زیر را حداڪثر تا پنج خط تڪمیل ڪرده و در گروه مطرح نمایند ادامه مطلب

مناظره “الف” با “یاء”

مناظره “الف” با “یاء”

 🔶🔸شرح تجربه

✍چندین مربی مسجدی می گفتند ڪه در دوره دبیرستان، پیش دانشگاهی و دانشجویی و یا قبل از ورود به دانشگاه ،جلسات مناظره ای تشڪیل می دهیم ڪه در آن افراد یا گروه ها،در نقش مخالفان و موافقان بسیاری از آرمانها و ارزش های موجود و یا هنجارها و روش های فرهنگی،تربیتی واخلاقی حاضر در جامعه ظاهر می شوند و با شور وحرارت خاصی، با یڪدیگر مناظره می ڪنند. ادامه مطلب

ورودی کاربر رایانه

ورودی کاربر رایانه

🔶🔸شــرح تجربه

✍جانور فربه شود از راه نوش

                  آدمی فربه شود از راه گوش

‹‹مراقب دیده ها و شنیده های خود باشید››

                         ویا

 ‹‹وin putهاو out putهای خود را ڪنترل ڪنید›› ادامه مطلب

شماره تلفن تماس باخدا

شماره تلفن تماس باخدا

🔶🔸شـــرح تجـربه

✍در ابتدای جلسه،مربی از متربیان می پرسد:ڪدامیڪ از شما تلفن همراه دارد؟

برخی می گویند داریم و برخی می گویند نیاز نداشتیم نخریدیم! اینبار همه می گویند: داریم ،پس ادامه می دهد:فڪر می ڪنید ضروری ترین تلفن هایی ڪه باید در دفترچه تلفن خانواده های ما موجود باشند،ڪدامند؟ ادامه مطلب

وابستگی به اعضای گروه

وابستگی به اعضای گروه

یکی از آسیبهای جدی که فعالیتهای گروهی را تهدید می نماید، وابستگی و دل بستن سرگروه به متربیان و اعضای گروه خود است. مسئولین مسجد و پایگاه بسیج این آسیب را می بایست جدی بگیرند. اهمیت این آسیب به چند جهت است: یکی به جهت عواقب سوء اخلاقی آن و یکی دیگر بخاطر آشکار بودن آن می باشد. در ادامه مباحث این فصل به علل و عوامل بوجود آمدن این آسیب، نشانه های آن، پیامدهای آن و راهکارهای مبارزه با آن می پردازیم.

ادامه مطلب

راهکارهای برطرف نمودن تکبر

راهکارهای برطرف نمودن تکبر

1) توجه به ضعف های انسانی

انسان ذاتاً موجودی ضعیف و نیازمند است. ضمن اینکه این مطلب یک حقیقت انکار ناپذیر است، آیات و روایات بسیاری بر این مطلب صحه می گذارد.

ادامه مطلب

ابعاد تکبر

ابعاد تکبر

1) از حیث معنوی؛ خود را بالاتر از سایر سرگروهها می بیند، گاهی این بالاتر دیدن ریشه اش «وهم و خیال» است و گاهی یک منشاء حقیقی دارد. مثلاً صدای خوبی دارد و در مراسمات مسجد دعا و مناجات یا روضه و نوحه می خواند و مستمعین هم گاهی حال خوبی پیدا می کنند و اشک می ریزند. یا مثلاً در جلساتی که با اعضای گروهش گرفته بر اثر بیان مباحث معنوی، اعضای گروهش تحت تاثیر قرار گرفته و گریه کرده اند ولی ایشان تا بحال ندیده که در جلسات سایرگروهها اعضای آن گریه کنند؛

ادامه مطلب